نسبت های مالی بورس چیست – آموزش کامل و فرمول محاسبه نسبت های مالی بورس

مهمترین پیشرانه در پیادهسازی و بهکارگیری مفاهیم تحول دیجیتال، هم از بعد رهبری و هم از بعد فنی، تحول سرمایه انسانی است. سهام عدالت در ابتدا 1 میلیون تومان بود که بعد از مدتی به 520 هزار تومان کاهش یافت. در ایران نیز وزارت امور اقتصاد و دارایی در اقدامی شایسته و درخورِ تقدیر با جهتدهی صنعت بانکی تحت پارادایم اقتصاد هوشمند، بانکها را از منظر رگولاتوری و سهامداری ملزم به برنامهریزی و تدوین نقشهراه تحول دیجیتال کرده است. مضاف بر این، مشتریان امروزی انتظار دارند که خارج از چارچوب سنتی تعامل با بانکها، پیشنهادهایی از بانکها دریافت کنند که بهطور مستقیم، کسبوکار و زندگی روزمره آنها را تحت تأثیر مثبت قرار دهد. البته واقعیت این است که در حال حاضر در بازار مسکن تهران، خانه هایی وجود دارد که زیر نیم میلیارد تومان قیمت دارند اما این گزینهها بسیار محدود هستند. رهبران تحول دیجیتال، نقشی کلیدی در هموار کردن مسیر تحول بر عهده دارند و علاوه بر آن، در تصمیمگیری، طراحی و ایجاد سازمان دیجیتال، با ذینفعان کلیدی (درونی و بیرونی) ارتباط مؤثر برقرار کرده و تصویر روشنی از هزینهها، ریسکها و منافع تحول در اختیار داشته و با دیدگاهی جامع و سیستماتیک، نوع و سطح تغییرات مورد نیاز را مشخص میکنند.

با توجه به نوظهور بودن مفهوم تحول دیجیتال در دنیا و از جمله ایران، این نگرانی وجود دارد که عدم درک صحیح از این مفاهیم و شتابزدگی در اجرای آن با تفکر سیلویی و تمرکز بر برخی مؤلفههای تحول، به هدررفت سرمایه بانکها منجر شود. ورود به اکوسیستمهای نوین به بانکها این امکان را میدهد تا ایفای نقشهای جدید را تجربه کرده و چشمههای درآمدی جدیدی خلق کنند. خلق اکوسیستمهای جدید، مستلزم وجود زیرساختهای دادهای قدرتمند است. اما بررسی مسیر طیشده توسط بانکهای معتبر دنیا حاکی از آن است که این تحول، فرایند پیچیدهای است و مؤلفههای تأثیرگذار متعددی بهعنوان ضامن موفقیت بانکها در این مسیر وجود دارد. بنابراین شتابزدگی در پیادهسازی و اجرای نقشهراه و عملیاتیکردن آن بدون توجه به این موارد و سنجش میزان آمادگی پذیرش این حجم از تغییرات و عدم توجه به توسعه یکپارچه، مخاطراتی را دربر داشته و ممکن است نتایج ناامیدکنندهای را برای بانکها به همراه داشته باشد.

بنابراین ممکن است درک روشنتری از ABC داشته باشند و همچنین اکثر آنها بین 5 تا 15 سال سابقه کار داشتهاند، لذا دارای تجربه کافی بودهاند. البته نباید فراموش نمود که بر اساس عوامل موثر بر پذیرش نوآوری ممکن است این الگو و درصد پذیرش برای هر گروه تغییر نماید. بر اساس تعریف، قرارداد آتی که در بورس کالا مبادله میشود، قرارداد خرید یا فروش مقداری کالای خاص باکیفیت مشخص برای تحویل در تاریخ معینی در آینده باقیمت ثابت است. در این نوع قرارداد که تحویل فوری نیز نامیده میشود، وجه و کالا باید در سه روز مبادله شوند. یک طرف قرارداد میتواند بانک و طرف دیگر مشتری بانک باشد. همچنین صندوق طلای لوتوس از ابتدای سال جاری تا تاریخ یاد شده 5.9 درصد بازده کسب کرده است که باتوجه به شرایط رکود و نزول سایر بازارها، این بازده میتواند جذاب باشد. تجربه اخیر نشان میدهد که احتمالا روش مستقیم عرضه خرد سهام در بازار هم به لحاظ موفقیت و هم به جهت انتقال حقوق مالکیتی به خریداران از مزیت بیشتری برخوردار است. ماهیت نوآوری، سیستم اجتماعی، زمان ارائه و کانالهای ارتباطی میتواند معیارهای پذیرش نوآوری ازجمله مزیت نسبی آن، میزان سازگاری با آن، میزان پیچیدگی، آزمونپذیری و مشاهدهپذیری آن را تحت تاثیر خود قرار دهد.

عرضه محصولات و خدمات درآمدزای جدید، ورود به بازارهای جدید و عرصههای درآمدی نوین و توسعه سهم از بازارها با به رسمیت شناختن بازیگران جدید، مواردی هستند که به بانکهای ایرانی امکان افزایش درآمدهای غیرمشاع را میدهد. اما نکته قابل توجه این است که خصوصیت بارز چشماندازهای ترسیمشده در نقشهراه، بدون توجه به پتانسیل بانکها و ظرفیتهای موجود در نظام بانکی (بهویژه از منظر زیرساختی و سرمایه انسانی) تدوین میشوند و برای عملیاتیکردن نقشهراه باید مشتقات آن از مدلهای کسبوکاری (Business Models)، مدلهای عملیاتی (Operational Models)، مدلهای تعاملی (Interactional Models)، مدلهای فرایندی (Process Models)، معماری فنی (Technical Architecture) و مدلهای سازمانی (Organizational Models) استخراج شود. تجربه سایر کشورها حاکی از آن است که بسیاری از بانکها در سراسر دنیا، پیچیدگیهای این تحول را پذیرفته و تغییراتی را در مدلهای عملیاتی خود آغاز کردهاند، اما اغلب بانکها برنامههای تحولآفرین خود را معطوف به سطح تاکتیکال کرده و با وجود ایجاد چابکی در کسبوکار، با تجمع چندین مدل عملیاتی سیلویی در نهایت، باعث افزایش هزینهها و ناکارآمدی شدهاند.