مفهوم جدول عرضه و تقاضا در بورس

چنانچه بانک نسبت به وصول طلب خود از محل وثیقه یا سند رهنی اهمال نماید ممکن است با سپری شدن مدت طولانی ،ارزش کل وثیقه در قبال بدهی وام گیرنده با احتساب مبلغ وجه التزام در قبال بدهی وام گیرنده مستهلک گردد و موجب تضییع حقوق وام گیرنده شود.در این راستا شما می توانید به دادگاه عمومی حقوقی محلی که مال مورد وثیقه(ملک رهنی)در آنجا قرار دارد مراجعه و با دادخواست با عنوان ایفای ناروا (بانک)اقامه دعوا نماید. خیر باوجود سندرهنی بانک ازتاریخ تخلف وام گیرنده حقی نسبت به شرط وجه التزام قراردادی ندارد بدلیل اینکه سندرهنی صرفا درراستای ایفای تعهدات قراردادی است. چنانچه ضامن به جای وام گیرنده اقدام به سپردن وثیقه نماید و ملک خود را در رهن بانک قرار دهد در صورت قصور وام گیرنده از باز پرداخت اقساط خود،کل مبلغ وجه التزام از ملک مورد رهن محاسبه می گردد. در مواردی که به هر دلیل قرارداد بانکی تمدید شده یا با استمهال آن مطابق مقررات قانونی موافقت می گردد ضرورت دارد سند رهنی تمدید گردد یا سند رهنی متمم تنظیم شود در این صورت بانک پیش نویس سند رهنی را به دفتر اسناد رسمی که ملک رهنی قبلی در آن تنظیم شده اعلام می دارد تا به عنوان سند متمم رهنی اقدام نماید.تمدید مدت قراردادهای رهنی در زمان تجدید تسهیلات یا پرداخت تسهیلات جدید، بایستی به موجب یک اقرارنامه در دفاتر اسناد رسمی و حداقل تا سررسید تسهیلات جدید تمدید گردد در خصوص ارائه مال مرهونه از سوی اشخاص ثالث به عنوان وثیقه در قرادادهای بانکی ، اقرارنامه باید از سوی مالک نیز امضاء گردد.

در زمان ساسانیان بانکداری در ایران توسعه زیادی پیدا کرد . سازمان های موفق دنیا در راستای حفظ سرمایه انسانی شایسته بعنوان یک منبع کمیاب و ارزشمند سازمانی و بمنظور تضمین تداوم عملکرد پایدار خود، به موضوع شناسایی و توسعه کارکنان مستعد توجه اساسی دارند. بعد از دوره هخامنشی که تجارت و کسب و کار رونق بسیار گرفت و پول مسکوک رواج یافت ، بانکداری نیز رو به توسعه گذاشت فعالیت صرافی و بانکی در آن زمان عمدتا از بانکداری و صرافی متداول در پادشاهی بابل تقلید و نسخه برداری شده بود . که وام مانند یک جایزه است شاید در ابتدا این باور درست باشد و فرد به هدفش برسد اما با گذر زمان با سودهایی که باید برای وام های بانکی پرداخت کند متوجه ضرری که متحمل شده است شود . روحاله عباسپور عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، گفت: هر فرد حقیقی و حقوقی میتواند به ازای صادرات خودرو، قطعات خودرو یا سایر کالاها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرومحرکه یا از طریق ارز اشخاص با منشا خارجی مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نسبت به وارادات خودرو برای تنظیم بازار اقدام کند. روش دوم : اینکه متقاضی فک رهن سند دیگری درحال حاضر ندارد و سند ملک شخص دیگری به جایگزینی معرفی می نماید.در این مورد تعویض به صورت موقت به مدت 6ماه تا1سال پذیرفته می شود تا در این فاصله فرد بتواند ملک تحت مالکیت خود را معرفی نماید.با انتقال تسهیلات به خریدار یا ملک دیگر بانک اقدام به تعویض وثیقه و پذیرش وثیقه جدید می نماید سپس وثیقه قبلی به فرد عودت داده می شود و سند ملک آزاد و به تبع آن خریدار می تواند جهت تنظیم سندرسمی و انتقال ملک به خود اقدام نماید.

در صورت تخلف وام گیرنده از قرارداد اصلی ،بانکها به پشتوانه اسناد تجاری توثیقی می توانند از طریق اداره اجرای مفاد اسناد رسمی و دادگاههای عمومی حقوقی علیه وام گیرنده وضامنین اقدام نمایند. برای اقدام جهت وصول مطالبات معوق بانکی دراین مرحله نیاز به اقامه دعوا و تقدیم دادخواست حقوقی به طرفیت بدهکاروظهرنویسان سند تجارتی به عنوان ضامنین سند ازسوی بانک می باشد که دادگاه با بررسی موضوع حکم به پرداخت اصل مبلغ سند تجاری توثیقی وخسارت تاخیروهزینه دادرسی صادر می نمایند.درصورت ضرورت حکم جلب صادر میگردد تا درصورت عدم پرداخت وتقسیط ،بدهکارحبس گردد.بدیهی است باعنایت به سهولت صدور اجراییه در اجرای ثبت و نداشتن هیچ گونه هزینه اولیه برای بستانکار،بهتر است از تقدیم دادخواست ضررو زیان صرفنظر و به اجرای ثبت مراجعه نمود. موافقت با رهن مازاد ارزش وثیقه که در رهن بانک است به سود بانکهای دیگر به شرط حفظ کلیه حقوق بانکی که ابتدائا ملک را در رهن گرفته و مشروط به اینکه تسهیلات هیچ گونه بدهی معوق نداشته باشد بلااشکال است.

اقساط وام مسکن را با توجه به نرخ سود وام باید پرداخت کنید. اسناد تجاری نیز مانند اسناد رهنی قابلیت صدور اجرائیه را دارند طی آن بانکها اقدام به ممنوع الخروج کردن متعهدین اسناد تجارتی می نمایند یا توقیف و مزایده اموال آنها را تامیزان بدهی را تقاضا می نمایند.اما طبق تبصره 2ماده 158آیین نامه اجرا مفاد اسناد رسمی، اگر بدهکار قبل از تنظیم و امضا صورت مجلس مزایده نسبت به پرداخت تمام بدهی خود نماید نصف حق الاجرا وصول می شود. اینجانب بابت تامین منابع مالی کارگاهم با سپردن سند رهنی از بانک تسهیلات دریافت کردم وپس از تسویه تسهیلات مجددا تسهیلات گرفتم اما بانک از درخواست فک رهن امتناع می نماید و همان سند رهنی سابق را برای تسهیلات جدید لحاظ نموده آیا می توان علیه بانک اقدام نمود؟ با اعطای تسهیلات جدید و تسویه تسهیلات سابق ضرورت داردکه سندرهنی تمدید گردد یاسندرهنی متمم تنظیم گردد دراین صورت بانک مراتب پیش نویس آن رابه دفتر اسناد رسمی محل تنظیم کننده سند رهنی سابق اعلام می نماید تا به عنوان سند متمم رهنی اقدام گردد و ایرادی بر آن نیست اما در صورتی که سند رهنی سابق بابت تسهیلات جدید لحاظ گردد و بانک از درخواست فک سند رهنی سابق و تنظیم سند رهنی جدید امتناع نماید در این صورت تخلف بانک محرز و شما می توانید دعوای ابطال سندرهنی را به لحاظ تقدم بر قرارداد اعطای تسهیلات بانکی را از دادگاه حقوقی تقاضا نمایید.