معرفی مدارک سفارت و ادرس و شماره تلفن سفارت سوئد در ایران

همان شب از سفارت به خانه شخصیاش رفت و دست به خودکشی زد. به گزارش ایرنا از وزارت ورزش و جوانان ،محمد مهدی تندگویان روز دوشنبه با بیان این که در آیین نامه جدید مدل نگهداری و شیوه بهره برداری از خانه های جوان تحت نظارت و مدیریت مدیران کل استان ها خواهد بود افزود: بر این اساس تنها نهادی که می تواند صدور مجوز خانه جوان در کشور داشته باشد وزارت ورزش و جوانان است و اگر نهاد دیگری هم بخواهد خانه جوان تاسیس کند باید از این وزارت خانه مجوز بگیرد.

  • فرم اظهار بقا به تابعیت
  • فرم درخواست ویزا به همراه عکس و امضا متقاضی
  • توقف فروش تسلیحات آمریکایی به عربستان سعودی
  • بی نظیر51
  • توقف حمایت آمریکا از جنگ عربستان سعودی در یمن
  • مسیر انتخابی و برنامهریزی شده برای سفر
  • نام وزارت خانه در تهران : سفارت ترکمنستان
  • روز سال نو؛ ۱ و ۲ ژانویه

دولتهای دیگر جهان با خود میگویند چرا باید سیاست هایشان را با آمریکا تطبیق دهند در حالی که ممکن است رئیس جمهوری بعدی کاملا عکس جهت فعلی حرکت کند؟ لذا ما از جناب دکتر رییسی خواهشمندیم که یکبار برای همیشه سنت غلط دولتهای پیشین را در این کشور از بین برده و از متخصصان جوان و بومی و دلسوزی استفاده کنند که قصد فرستادن خانواده خود را به خارج کشور نداشته بلکه میخواهند کشور خود را برای محرومان جامعه آباد کنند.

در حالی که اتحاد جماهیر شوروی 15 تا 17 درصد از تولید ناخالص داخلی را برای دفاع هزینه می کرد – سه برابر سهم ایالات متحده – در حالیکه درآمد سرانه آن فقط نیمی از آمریکا بود.

برای به پایان رساندن دوره فوق لیسانس در دانشگاه لندن نیز درخواست یک سال مرخصی بدون حقوق کردم که فقط با سه ماه موافقت شد. شنبهها و یکشنبهها هم که سفارت تعطیل بود، میبایست صبح و شب در آنجا باشم.

گفتم اصلاً. پرسید در آنجا چه کار میکنید؟ گفتم نه. پرسید پس چرا به آنجا رفتهاید؟ پس از بازگشت به تهران در دبیرخانه وزیر امور خارجه و سپس در اداره همکاریهای فنی بینالمللی به کار پرداختم تا موضوع دومین مأموریت در خارج پیش آمد. از شنیدن سخنان کوتاهی که ایراد کرد و شعری که خواند چنان دلم به درد آمد که به همسرم گفتم اگر به جای او بودم خودکشی میکردم و از قضا چنین نیز شد.

هاج و واج مانده بودم و میخواستم حرفی بزنم ولی با اشاره آقای مجد دم فرو بستم و بیرون آمدم. دیپلماتی بود باسواد، خوشقلم و با ذوق ولی خوشگذران و بیپروا در گفتار و رفتار که چندان به وظیفه اصلی خود نمیرسید. در مهمانی عصرانهای که برای خداحافظی برگزار کرد، دیگر از آن هیبت و جلال و سرزندگی خبری نبود.

شب نیز در سفارت مهمانی شام به مناسبت ورود سفیر تازه برگزار شد. این انتقال بدلیل ماهیت غیر مجاز و مخفیانه آن همواره با مخاطراتی همراه است که از جمله می توان به غرق شدن در دریا ، کشته شدن بوسیله خود قاچاقچیان رفتن برروی مین ،هدف گلوله قرار گرفتن از سوی مرزبان های دوکشور ترکیه و یونان وحتی گرفتار شدن در دام قاچاقچیان اعضاء بدن انسان که سرانحام آن مشخص است میگردند.

اما منحیث یک کارمند مسلمان وزارت خارجه به دوستان توصیه میکنم که عزت و ذلت از جانب خداست و ما باید توکل به خدا داشته باشیم نه به این وزیران که مانند ما وشما انسان هستند و هیچ چیزی کرده نمیتوانند که ما آنقدر وقت خود را ضایع کرده و خود را متکی به آنها داشته باشیم.

وزیر علوم ادامه داد: بحث سلامت، تنها به جسم انسان برنمیگردد بلکه سلامت روحی هم مدنظر است. اعتماد بیچون و چرای سفیر و قدرشناسی او برای من بسیار ارزش داشت و این قدرشناسی به گونهای ابراز میشد که معنای آن را تنها خودش و کسانی که او را از نزدیک میشناختند در مییافتند. گفت: من از همکارانم تنها رازداری و وفاداری میخواهم.

خوشبختانه ناگزیر نبودم رنج کار کردن با او را برای مدتی دراز تحمل کنم چون مأموریت من رو به پایان بود و مرکز با تمدید آن موافقت نکرده بود. برای مثال، اگر به عنوان عیدی به همه کارمندان یک قواره فاستونی یا سکه میداد، نصیب من یک پرچم رومیزی بود زیرا به گفته خودش، این بچه یزدی را نمیبایست با پاداش مادی تشویق کرد. حالا هم حرفم همان است، بخصوص به عنوان متصدی رمز و محرمانه، زیر دست آقای افشار و با ضربالاجل یک هفتهای.

با مردی در هم شکسته و تلخکام روبهرو شدیم که بیش از گرفتاریهای خانوادگی و خشم دربار و از دست رفتن اعتبار، دورویی و نمکنشناسی اطرافیان و زیردستان او را به زانو در آورده بود. با کسان دیگری هم صحبت کرده و پروندهات را دیده بود و بنابراین شناخت کلی از تو داشت و فقط میخواست خودت را از نزدیک ببیند که دید و از رکگویی و سر و وضعت خیلی خوشش آمد؛ بهترین نشانه هم اینکه با تو دست داد، چون وسواس دارد و با کمتر کسی دست میدهد.

در آن مهمانی، نیمی از اعضای سفارت و آنان که تا دیروز از سر چاپلوسی، سفیر را سردار خطاب میکردند و دستش را میبوسیدند حضور نداشتند، زیرا برای استقبال از سفیر تازه به فرودگاه رفته بودند. اتریش در جریان پنجمین و تا به حال سخت ترین موج همه گیری کووید-19 در ایران، با اهدای یک میلیون دُز واکسن آسترازِنِکا به بحران ایجاد شده در این کشور کمک میکند. یعنی دولت بایدن به دنبال آن است که ایران به سمت نوعی همکاری با کشورهای عربی گام بردارد تا مدیریت مشترک و جمعی در مسیر آمریکا شکل گیرد.

همچنین با توجه به اسامی مندرج در جدول تعدادی از وزرای دولت یازدهم نیز در پست های جدیدی در دولت دوازدهم حضور خواهند داشت. هرچند خود می گوید: باید زیر میز خیلی از فرایندهای غلط و ناکارآمد بزنیم زیرا عدهای در پشت پرده این فرایندهای نادرست معرکه گرفتهاند، لذا سعی میکنیم این موضوعات غلط را برطرف کرده و ماموریت وزارت فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری انجام داده و در خدمت مردم باشیم.