مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم – ویکینبشته

27. آییننامه فوقالعاده سختی خدمت کادر تخصصی نیروی هوایی – مصوب ۴ تیر ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی. 30. آییننامه فوقالعاده سختی خدمت کادر تخصصی نیروی هوایی – مصوب ۴ تیر ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی.کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی. 45. قانون تامین بودجه سال ۱۳۴۷ سازمان بازرسی شاهنشاهی – مصوب ۲۳ تیر ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۱۹ تیر ۱۳۴۷ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۷ تیر ۱۳۴۷ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.

قانون آب و نحوه ملی شدن آن – مصوب ۲۷ تیر ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۱۲ تیر ۱۳۴۷ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۷ امرداد ۱۳۴۷ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.

  • لغتنامه دهخدا، ماده «طهران»
  • اصل نود قانون اساسی
  • چرا صدا خشن میشود
  • یزدانی روی مود سیمئونه ؛ یک اخراج عجیب (عکس)
  • میرزا محمدعلی ادیب تهرانی[۱۴]
  • قهرمانی حفاری در تورنمنت گلف “جام حسینپور”
  • کشتی ایران مثل چاه نفت میماند

31. قانون الحاق ماده ۱۲۷ مکرر به قانون مجازات عمومی – مصوب ۶ تیر ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی.و ۲۹ خرداد ۱۳۴۷ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۱۱ تیر ۱۳۴۷ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. قانون تاسیس شرکتهای بهرهبرداری از اراضی زیر سدها – مصوب ۱۰ اردیبهشت ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۳۰ اردیبهشت ۱۳۴۷ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۶ خرداد ۱۳۴۷ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. 9. قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۱۳ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی – مصوب ۱۵ اردیبهشت ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۲۱ فروردین ۱۳۴۷ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۱۹ اردیبهشت ۱۳۴۷ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. قانون موافقتنامه حاکمیت بر جزایر فارسی و العربی و تحدید حدود فلات قاره بین ایران و عربستان سعودی – مصوب ۱۹ آبان ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۱۱ آبان ۱۳۴۷ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۷ آبان ۱۳۴۷ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.

8. قانون قرارداد بینالمللی تجارت گندم – مصوب ۲۷ تیر ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۲۰ آبان ۱۳۴۷ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۳ آبان ۱۳۴۷ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. قانون مربوط به قرارداد بینالمللی رفع هر نوع تبعیض نژادی – مصوب ۳۰ تیر ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۶ خرداد ۱۳۴۷ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۸ امرداد ۱۳۴۷ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. 41. قانون واریز اسناد علیالحساب و وامهای پرداختی خزانهداری کل – مصوب ۱۸ تیر ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۱۲ تیر ۱۳۴۷ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۳ تیر ۱۳۴۷ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.

6. قانون موافقتنامه فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی رومانی – مصوب ۱۳ اسفند ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۴ اردیبهشت ۱۳۴۶ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ۱۳۴۷ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. 18. قانون موافقتنامه فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پادشاهی عربستان سعودی – مصوب ۲۶ اردیبهشت ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۶ خرداد ۱۳۴۷ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۱۱ خرداد ۱۳۴۷ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. 52. قانون موافقتنامه همکاری اقتصادی، صنعتی و فنی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پادشاهی بلژیک – مصوب ۱۳ دی ۱۳۴۹ مجلس شورای ملی و ۲۳ آذر ۱۳۴۹ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۱ دی ۱۳۴۹ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. 22. قانون موافقتنامه فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری خلق بلغارستان – مصوب ۱۶ خرداد ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۳۰ اردیبهشت ۱۳۴۷ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۹ خرداد ۱۳۴۷ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.

5. قانون عضویت ایران در کنفرانس بینالمللی سدهای بزرگ و آبیاری و زهکشی – مصوب ۱ اردیبهشت ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۱۴ اسفند ۱۳۴۶ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۹ اردیبهشت ۱۳۴۷ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. 7. قانون واگذاری اراضی دانشگاه صنعتی آریامهر در اصفهان به وزارت جنگ – مصوب ۲۳ تیر ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۲۰ آبان ۱۳۴۷ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۳ آبان ۱۳۴۷ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. 6. قانون مشمول شدن ژاندارمری و شهربانی کل کشور نسبت به قوانین مربوط به فارغالتحصیلان و آموزشگاههای کمک مهندسی نیروهای مسلح شاهنشاهی و اخراج افسران و کارمندان فراری ارتش و پذیرفتن درجهداران وظیفه دیپلمه – مصوب ۱۳ تیر ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۲۰ آبان ۱۳۴۷ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۳ آبان ۱۳۴۷ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.

قانون اصلاح ماده ۹ اساسنامه بانک کشاورزی ایران – مصوب ۵ اردیبهشت ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۲۶ اسفند ۱۳۴۶ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ۱۳۴۷ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. 15. قانون الحاق دو جدول به جداول تعرفه حقوق و عوارض بندری – مصوب ۲ خرداد ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۲۳ اردیبهشت ۱۳۴۷ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۱۱ خرداد ۱۳۴۷ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. قانون تربیت مامای روستایی – مصوب ۵ اردیبهشت ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۶ خرداد ۱۳۴۷ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۱۱ خرداد ۱۳۴۷ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. 5. قانون اصلاح بعضی از مواد قانون آیین دادرسی مدنی و الحاق موادی به آن – مصوب ۲ خرداد ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۲۰ آبان ۱۳۴۷ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۷ آبان ۱۳۴۷ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.

43. قانون الحاق دولت ایران به قرارداد بینالمللی (کنوانسیون) سازمان بینالمللی آبنگاری (هیدروگرافی) – مصوب ۶ تیر ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۱۹ تیر ۱۳۴۷ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۶ تیر ۱۳۴۷ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.

7. قانون اصلاح ماده ۲۸ از فصل هفتم کمیته امنیت دریایی مربوط به قرارداد سازمان مشورتی دریانوردی بین دول – مصوب ۵ اردیبهشت ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۲۱ اسفند ۱۳۴۶ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ۱۳۴۷ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. 35. تصمیم متخذه کمیسیون دارایی مجلسین راجع به قسمت اعتباری موضوع ماده چهارم قرارداد بین سازمان بنادر وکشتیرانی دولت شاهنشاهی ایران و اتحادیه کل ماشینواکسپورت شوروی – مصوب ۲۰ خرداد ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۱۳ تیر ۱۳۴۷ مجلس سنا. 26. تصمیم متخذه کمیسیون دارایی مجلسین دایر به اجازه پرداخت قسمتی از هزینه تاسیس کارخانه سیمان صوفیان از محل وام بیست و یک میلیون کرون دانمارک – مصوب ۲۹ خرداد ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۱۹ خرداد ۱۳۴۷ مجلس سنا.

تبصره – در مواقع اضطراری که اجتماع و تشکیل جلسات در محل رسمی ممکن نباشد، محل جدید تشکیل جلسات باید رسماً از طرف هیأت رئیسه به اطلاع نمایندگان برسد. 3. قانون اصلاح ماده ۲ قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی و تبصره آن – مصوب ۹ آبان ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۶ خرداد ۱۳۴۷ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۰ آبان ۱۳۴۷ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.

1. قانون اصلاح ماده ۶ قانون هواپیمایی کشوری – مصوب ۲۲ اسفند ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۲۱ فروردین ۱۳۴۷ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۶ فروردین ۱۳۴۷ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. قانون خدمات اجتماعی زنان – مصوب ۱۳ تیر ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی.و ۱۵ خرداد ۱۳۴۷ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۴ تیر ۱۳۴۷ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. 51. قانون واگذاری اثاثه و لوازم فنی به شرکتها و سازمانهای تابع وزارت آب و برق – مصوب ۱۳ دی ۱۳۴۹ مجلس شورای ملی و ۱۶ تیر ۱۳۴۹ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۱ دی ۱۳۴۹ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.

36. قانون پرداخت کمک کرایه مسکن به درجهداران و افراد کادر ثابت و همردیفان آنان مشمول قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی – مصوب ۱۳ تیر ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی.و ۲۲ خرداد ۱۳۴۷ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۰ تیر ۱۳۴۷ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. 8. قانون موافقتنامه ترانزیت بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری عراق – مصوب ۵ اردیبهشت ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۲۱ اسفند ۱۳۴۶ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۱۵ اردیبهشت ۱۳۴۷ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. قانون اضافه شدن یک تبصره به ماده ۲ قانون سپاه دانش – مصوب ۹ خرداد ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۲۲ خرداد ۱۳۴۷ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۸ خرداد ۱۳۴۷ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران ۱۳۴۷ – مصوب ۱۵ اردیبهشت ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۲۳ اسفند ۱۳۴۶ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ۱۳۴۷ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.

قانون اصلاح پارهای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون تاسیس صندوق توسعه کشاورزی ایران – مصوب ۲۲ اسفند ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۴ اردیبهشت ۱۳۴۶ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ۱۳۴۷ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.