سیاست خارجی چیست؟

ازنظر نئورئالیستها، دولتها بهجای اینکه به همکاری خصوصاً همکاریهای امنیتی بهعنوان عاملی جهت تأمین منافع دو طرف بنگرند، همیشه در حال مقایسه این مسئله هستند که کشورشان در مقایسه با کشوری که با آن همکاری میکنند، چقدر بیشتر به دست میآورند؛ لذا چون دولتها همیشه تلاش میکنند منافع و دستاوردهای خود را در محیط بینالمللی که سرشار از رقابت، بیاعتمادی و بیثباتی است به حداکثر برسانند، بنابراین دستیابی به همکاریهای بهخصوص امنیتی دشوار و حفظ آن دشوارتر خواهد بود.

موازنه منفی دارای اصولی است که به توضیح آن می پردازیم: 1.توازن سیاسی: مصدق در مجلس 13 می گوید مقصد از موازنه سیاسی این است که حساب دیرینه با دول مجاور تصفیه کنیم و به هر یک کم داده ایم مابقی آن را بدهیم و به هریک زیاد داده ایم مازاد آن را دریافت کنیم توازن منفی این چنین اقتضاء می کند که از این به بعد به هیچ دولتی بر خلاف مصالح خود چیزی ندهیم.

الگوی امنیت دستهجمعی دارای خصوصیات و مختصاتی است که شاید دلایل چنین نقدهایی را بر این الگو بتوان در این خصوصیات یافت، ویژگیهایی که ریشه در تفکرات آرمانگرایی دارد که شامل هفت مورد زیر است: اول) بهکارگیری زور و نیروی نظامی علیه دیگران بهعنوان یک ابزار سیاست خارجی ممنوع و نامشروع است. همچنین سیاست خارجی در شرایط جدید مستلزم درک و شناخت روندهای نوین بین المللی است که در حال تکوین است.

اصول، اهداف و مؤلفه های “سیاست خارجی” هرکشور تابعی از شرایط عینی (موقعیت جغرافیائی و ژئوپلیتیک، منابع قدرت مادی شامل جمعیت و سرزمین، قدرت نظامی و توانمندی اقتصادی) و شرایط ذهنی و انتزاعی (ساختار نظام سیاسی، شخصیت و ذهنیت رهبران، ایدئولوژی و منابع قدرت نرم مانند فرهنگ) است و نظام سیاسی حاکم بر هر کشور متناسب با این عوامل عینی و مؤلفه های ذهنی مبادرت به تدوین اصول و اهداف و تعیین چارچوب سیاست خارجی خود می نماید که مختص و منحصر به آن کشور (دولت – ملت) است.

بهرغم آنکه ممکن است سود یا دستاورد مطلق ناشی از همکاری زیاد باشد، اما برای آنها آنچه اهمیت بیشتری دارد دستاورد نسبی است که اگر به زیان آنها باشد، مانع از همکاری یا تداوم آن خواهد شد. بنابراین اگر هر دفعه به من این پیشنهاد را بدهند باز همان موضع را دارم که من آرزوی وزیر شدن نداشتم و ندارم مگر اینکه آدم احساس کند باید خودش را برای یکسری اهداف وسط بگذارد وگرنه خدمت در کشور فقط در موضع وزیر شدن نیست، خدمت انقدر جا دارد که الی ماشالله است، ولی جایی که شما قرار باشد خدمت کنید و جلوی مداخلات فساد آمیز را بگیرید خیلی سخت است.

اگرچه لازم به ذکر است با توجه به جایگاه قدرتهای بزرگ در تضمین و تأمین امنیت بینالمللی هر اتحاد و ائتلافی در صورت رعایت خصوصیات و مختصات فوقالذکر و اجماع جهانی از طریق سازمانهای مربوطه اگر در جهت ثبات امنیت در نظام بینالملل تلاش نماید میتواند در راستای امنیت دستهجمعی محسوب گردد.

، رئیسجمهور آمریکا یکی از بانیان اصلی طرح گستردهتر این مفهوم بود و بعدها تلاش نمود تا برای آن اصول و سازوکاری طراحی کند. کشورهای محافظهکار و نهادهای بینالمللی همواره تلاش نمودهاند، الگویی را جهت ثبات امنیت در نظام بینالملل نهادینه سازند.

کشور متجاوز از طریق اقدام سیاسی، اقتصادی و نظامی جمعی کشورهای دیگر مجازات میشود. وی سفیر پیشین فلسطین در کشورهای الجزایر، برزیل و کنیا نیز بوده است. در وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز محمد شریعتمداری به عنوان وزیر معرفی گردید. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز یکشنبه تخطی آمریکا از قوانین بینالمللی را به عنوان مدرکی دال بر پذیرفته نشدن درخواست نظمخواهی دولت ترامپ…

بایدن آن چه را که ترامپ برای همکاریهای هستهای در سال 2020 ذیل تحریم قرار داد امروز مورد معافیت قرار گرفته و این یک اقدام فنی است که در گذشته نیز آمریکا مجوز آن را به ایران داده بود. براین اساس بازیگران اصلی روابط بینالملل دولتها در نظام آنارشیک هستند و در میان دولتها نقش محوری برعهده یک دسته خاص از بازیگران و کشورها است.

از سوی دیگر تشکیل سازمان ملل متحد بر اساس این مفهوم به توسعه ابعاد تئوریک و کاربردی این نظریه غنا بخشید. زیرا در منشور سازمان ملل متحد دفاع جمعی بهعنوان مکمل امنیت دستهجمعی بهعنوان یک استثنا مجاز شمردهشده است.

بازمیگردد. این مفهوم در سال 1920، هنگامیکه جامعه ملل بهمنظور همکاری فکری، کنفرانسی را با موضوع امنیت دستهجمعی برگزار نمود مطرح گردید. نو واقعگرایی همواره به عنوان یک چهارچوب نظری قوی جهت تحلیل مسایل حوزه روابط بینالملل مطرح بوده است.

و لیبرالیسم است، بهعنوان بدیلی در مقابل دیگر الگوها همواره مطرح بوده است. بر اساس گزارشهای موجود درباره میزان داراییهای سرمایهای که از طریق اجرای طرحهای عمرانی در دولت روحانی ایجاد شده است و هنوز پنجشنبههای افتتاح و عبارت “علی برکتالله” در خاطرهها باقیمانده است، طی سالهای ١٣٩٢-١٣٩٩ بالغ بر ٣٩١ هزار میلیارد تومان صرفاً از منابع عمومی بودجه، برای طرحهای عمرانی پرداخت شده که ارزش این داراییهای سرمایهای با قیمت ثابت سال ١٣٩٩ افزون بر هزار و ١٢٦ هزار میلیارد تومان اعلام شده است؛ لذا در حالیهای که به مبلغ بدهی ناشی از فروش اوراق مالی صرفاً سود اوراق افزوده میشود، ولی به ارزش داراییهای سرمایهای ناشی از اجرای طرحهای عمرانی، افزایش قیمت آنها با گذشت زمان نیز اضافه خواهد شد؛ بهطوریکه طی ٨ سال گذشته قیمت طرحهای عمرانی افتتاح شده در بخش راه و راهآهن ٥٢٠ درصد و با در نظر گرفتن افزایش قیمت قیر، هزینه تمام شده این طرحها حدود ٦ برابر افزایش یافته است.

دفاع جمعی بر اساس یک ساختار و حتی دیدگاه مشترک ایدئولوژیک است همچنین اهداف و دشمنان مشخصی نیز دارد. وجود یک اقتدار جهانی که از بهکارگیری زور به وسیله کشورها علیه یکدیگر جلوگیری میکند. این نظام زمانی مفهوم خواهد داشت که این تکلیف حیاتی بدون مانع انجام شود. دوم اینکه مگر انجام شد که می گویید همه چیز را در خدمت گرفتید؟

وی از لیست تروریستی اتحادیه اروپا دفاع کرده و خواستار ابقاء نام سازمان در این لیست شد. وی یادآور شد: «وقتی ارتش عربی مصر پیروز شد و شهرک “نیتسانیم” را در سال ۱۹۴۸ در جنوب دولت عبری اشغال کرد، فرمانده کل ارتش در آن زمان به سربازان و افسران دستور داد تا سرحد مرگ بجنگند یعنی خودکشی کنند». از امنیت و تحلیل و تبیین آن بر مبنای اصول و مفروضههای دولتمحور، قدرت محوری، آنارشی و موازنه قوا سامان و سازمان مییابد.

با رویکردی متفاوت نسبت به دیگر رهبران آمریکا، بر مبنای دیدگاههای ملیگرایانه و اقتصادمحور خود نسبت به آینده نقش کلیدی ایالاتمتحده در سازوکار امنیت دستهجمعی تردید ایجاد کردهاند؛ لذا این مقاله در پی پاسخ به این سؤال است که سیاست خارجی دونالد ترامپ چه تأثیری بر سازوکار الگوی امنیت دستهجمعی خواهد داشت؟

واژههای کلیدی: نوواقعگرایی، امنیت دستهجمعی، سیاست خارجی ترامپ. تغییر در سیاست خارجی آمریکا در دوره اوباما از چه رویکردی نشأت میگیرد؟ واقعیت این است که هیچ پیچیدگی در سیاست خارجی اوباما وجود ندارد. دولتها، همواره از چگونگی توزیع عواید ناشی از همکاری نگرانند و از آن میترسند که دیگران بیشتر از آنها از همکاری سود ببرند؛ همچنین دولتها، تنها در صورتی دست به همکاری خواهند زد که این سیاست در خدمت منافع ملی به منزله قدرت آنها باشد و این کار قدرت ملی آن ها را افزایش دهد.

این نامه دو روز بعد از آن منتشر شد که پنتاگون اعلام کرد به یکی از مشارکتهایش در جنگ یمن یعنی سوخترسانی به هواپیماهای عربستانی حمله کننده به یمن را پایان میدهد. بالای 90 درصد بودجه کشور را هزینه تشکیل میدهد. همچنین سانتریفیوژهای پیشرفته و تجهیزات برای غنی سازی با درصد بالا نیز باید تحت نظر مستقیم آژانس، ولی همواره آماده راه اندازی مجدد و سریع باشند.

در زمینه بنزین به نظر بنده نحوه عملیاتیشدن و اطلاعرسانی میتوانست خیلی بهتر باشد. پالوار یکی از افراد شرکتکننده در مذاکرات عمان است که زمینه مذاکرات بر سر توافق هستهای برجام را ایجاد کرد. در اصل 43 ضمن تاکید بر استقلال وخودکفایی اقتصادی و رهایی از وابستگی به بیگانه، مقابله با هرگونه سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور را مورد توجه خاص قرار می دهد…

این مفهوم بعدها توسط اندیشمندان مختلفی مانند چارلز و کلیفورد کوچان مورد توجه قراردادند و تئوریزه گشت. به این معنا که برخی مایل هستند نقش دولت در سایه را برای دولت رئیسی ایفا کنند، برخی هم هر انتقادی را نشانه تشکیل در دولت سایه میدانند. حجت الاسلام مجتبی ذوالنوری نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی در خصوص علل عقب ماندگی صنعت فضایی ایران در حوزه پرتاب ماهواره اظهار داشت: در مقدمه برجام آورده بودند که برجام،مقدمهای برای ورود به عرصههای دیگر از جمله مباحث منطقهای، موشکی و حقوق بشر است.