سفارت سوئد و دریافت ویزای این کشور – کجارو

وظیفه اصلی یک سفارت حفاظت از منافع کشور میهمان، مشاوره و رایزنی با کشور میزبان در مورد مسائل مختلف است. در مأموریتهای خارج از کشور نیز همین قاعده باید رعایت شود یعنی از لحاظ قانونی نمیتوان کسی را برای مثال با مقام دبیر اول یا رایزن درجه سه به عنوان سفیر به کشور دیگری فرستاد. به ظاهر مسئول به اصطلاح میز هندوستان بودم، ولی در عمل به علت کمبود کارمند، ناگزیر کارهای مربوط به یکی دو کشور دیگر را نیز انجام میدادم.

به هر صورت جوان بودم و توانمند و دلگرم و امیدوار به آینده و از پس سختیها برمیآمدم، ولی روز به روز عرصه بر من تنگتر میشد. گذشته از آن، بخت با من یار بود که میتوانستم زیردست دیپلماتهایی ورزیده و کاردان چون دکتر صادق صدریه سرپرست و دکتر حسن اعتصام معاون اداره کار کنم. به یاد دارم هنگامی که در واپسین سالهای خدمت در وزارت امور خارجه، در دفتر مطالعات سیاسی و بینالمللی، کار بررسی و ارزشگذاری رسالههای ارتقای مقام کارمندان سیاسی به من سپرده شد، با نمونههای شگفتانگیزی روبهرو شدم.

از دیدگاه من شایستگان کسانی هستند که تخصص، تجربه کافی، قدرت مدیریت خوب و انگیزه برای کار داشته و درد مردم را متوجه شوند و همچنین پاکدست باشند. عراقیها بعداً گفتند که آنها را نمیشناختهاند، ولی برعکس، آنها را به عنوان خویشاوندان کاردار خوب میشناختند و به عمد و تنها برای نشان دادن عمق دشمنی خود با ما دست به این کار زشت زده بودند.

با دلخوری به اداره رمز رفتم ولی بر خلاف تصور، در آنجا با فضایی پرتحرک و همکارانی دوستداشتنی روبهرو شدم. او تنها کارمند سیاسی اداره رمز بود که در عمل نقش معاون رئیس را داشت. هر کارمند سیاسی از آغاز کار تا رسیدن به مقام سفیر باید هفت پله را که فاصله هر یک از آنها ۳ سال است بپیماید و معمولاً پس از رسیدن به آخرین پله یعنی رایزنی درجه یک نیز چند سالی درجا بزند و چشم امید به لطف وزیر یا بالاتر از او بدوزد.

ناگفته نماند که خود دکتر صدریه هم گاه تا دمدمههای صبح کار میکرد. این حساسیت به خود کارمندان رشته سیاسی محدود نمیشد بلکه همسرانشان نیز میبایست اصول تشریفاتی را از پوشش گرفته تا گفتار و رفتار بیاموزند. در خرداد ۱۳۴۲ دیپلم گرفتم و پس از موفقیت در کنکور عمومی در پنج رشته اختصاصی حقوق، ادبیات فارسی، فلسفه، زبان انگلیسی و باستانشناسی شرکت کردم و قبول شدم که بیچون و چرا رشته حقوق را انتخاب کردم و به دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران رفتم، گرچه در چهل پنجاه سال گذشته بارها خود را سرزنش کردهام که قدم به دنیای باستانشناسی نگذاشتهام.

او به زبانهای عربی و انگلیسی مسلط است. او 5 فرزند – 3 پسر و 2 دختر – و 8 نوه دارد. ترامپ میلیونها نفر از پیروان انجیل عیسی را فریب دارد. بگذریم از رشته تحصیلی و چگونگی ورود آنان به وزارت امور خارجه و رسته سیاسی.

از ۴۷.۱.۱ کارم را در وزارت امور خارجه و در اداره پنجم سیاسی با حقوق ماهانه ۷۲۰ تومان آغاز کردم. برای نمونه، کسی میتواند رئیس اداره شود که مقام سفیر داشته باشد و عنوان کسانی که با مقام کمتر از سفیر، در عمل عهدهدار چنین کاری میشوند، سرپرست خواهد بود. تفاوت پست و مقام چیست؟ ولی متأسفانه سالهاست که این آیین زیر پا گذاشته شده و همخوانی پست و مقام از میان رفته است.

بدین معنا که مقام نشاندهنده جایگاه کارمند سیاسی در سلسله مراتب اداری است و پست به معنای کاری است که او بدان میپردازد و میان این دو باید همخوانی وجود داشته باشد. بودند کسانی که پس از سپری کردن چند سال در خارج با عنوان سفیر، تازه رساله ارتقای مقام از دبیر سومی به دبیر دومی یا از دبیر اولی به رایزنی نوشته بودند. بر پایه اساسنامه وزارت امور خارجه، پذیرفتهشدگان در آزمون استخدامی میبایست یک سال با عنوان کارآموز سیاسی در یکی دو اداره کار کنند و چنانچه شایستگیشان تأیید میشد، به مقام وابسته سیاسی میرسیدند.

تا مهر ۱۳۴۸ در اداره پنجم سیاسی کار کردم و دوران بسیار سختی را گذراندم. از آن دو بزرگوار که روانشان شاد باد بسیار آموختم. بنابراین، حساسیت اصلی رهبر انقلاب اسلامی در انتخاب مسئولان در همه دولتها معطوف به این منطق بوده است که فلسفه وجودی مسئولان در نظام اسلامی، خدمتگزاری به مردم است و باید مسئولانی انتخاب شوند که به مسئولیت بهعنوان فرصتی برای خدمت و جلب رضای خداوند و بندگان او بنگرند نه آنکه مسئولیت را همچون غنیمت و طعمهای بدانند و آن را وسیلهی برای بیشتر چنگ زدن به دنیا و جلب سخط خدا و خلق او کنند.

رهبر معظم انقلاب فرمودند در مقابله با خروج آمریکا از برجام، فعلاً در قالب برجام واکنشهایی باید نشان داده شود. در نهایت کد رهگیری به شما داده خواهد شد که تا زمان پاسخگویی سفارت آن را نزد خود نگه دارید. خدا ناخواسته اگرغنی برنده شود هرکسی به غنی رای داده باشد عذاب وجدان خواهد کشید واز کرده خود پشیمان خواهد بود ولی دیگر دیر خواهد بود!

میفرستادند و عهدهدار کارهای ابتدایی میکردند، ولی نخستین محل کار من (به علت معدل بالا در آزمون ورودی) اداره پنجم سیاسی تعیین شد که به امور مربوط به ترکیه، اسرائیل، قبرس، افغانستان، پاکستان، سریلانکا و هند میپرداخت. گفتم فقط در اداره پنجم سیاسی با آقای دکتر صدریه و آقای دکتر فریدون دیبا مدیرکل سیاسی کار کردهام. در این میان، موضوع بازگشت پارسیان هند و انتقال سرمایههای آنان به ایران که سخت مورد توجه دربار و دولت بود و من به عنوان نماینده اداره پنجم سیاسی در کمسیونهای مربوط تعیین شده بودم، بیش از هر چیز وقت مرا میگرفت، چون همه مکاتبات و تماسها در اداره پنجم متمرکز بود و گزارشها در آنجا نوشته میشد.

گوشی تلفن را برداشت و با رؤسای چند اداره سیاسی درباره من گفتوگو کرد. دکتر صدریه گفت من عازم رومانی هستم ولی او را به اداره خوبی بفرستید که البته این کار را نکردند و حکم مرا برای اداره رمز و مخابرات صادر کردند که کمتر کسی از کارمندان سیاسی حاضر به خدمت در آنجا بود. دوران خوب و آرامی بود و جز روزی دو سه ساعت تدریس و کشیکهای معمول، کار دیگری نداشتم.

آماده کردن پایاننامه فوق لیسانس نیز نیازمند آسودگی خاطر و وقت کافی بود که نداشتم. تا ساعت دو بعدازظهر در وزارتخانه بودم و از آنجا برای شرکت در کلاسهای دوره فوق لیسانس به دانشگاه میرفتم و سپس برای انجام دادن انبوه کارهایی که آقای دکتر صدریه بر سرم میریخت به وزارتخانه باز میگشتم و ساعتها در آنجا میماندم. ویراستاری مقالهها به دست ویراستارانی که هر یک در رشتهای خبره است انجام میگیرد و چند ماهی است که سرکار خانم دکتر چابکی هم به این جمع پیوستهاند.

  • تلفن وزارت خانه در تهران : ۰۲۱۸۸۹۰۲۲۱۲
  • عراق: سفارت کانادا در بغداد
  • بیمه سینا
  • رسید پرداخت هزینه ویزا

ایران در ادامه نوشت: در این رابطه یک منبع مطلع تأکید کرد که این شایعات درباره ایشان کذب محض است و خانم الهام یاوری هیچ تابعیت و اقامتی غیر از ایران ندارد. بنیانگذار و نخستین انجامدهنده بسیاری اقدامات پزشکی مدرن در ایران است؛ از جمله نخستین عمل جراحی مدرن که در دسامبر ۱۸۵۲ انجام شد و در آن فوکتی برای نخستین بار در ایران از “اتر” برای بیهوشی استفاده کرد.

حساسیت نسبت به آنان که در رشته سیاسی پذیرفته میشدند به اندازهای بود که شاید امروز برای بسیاری کسان باورنکردنی باشد. دکتر صدریه انسانی فرهیخته، دست و دل پاک و شجاع بود که بر خلاف بسیاری از بالادستیها، به کارمندان جوانش پر و بال میداد و در پشتیبانی از آنان کوتاهی نمیکرد.

بر این اساس تشکیلات مدرسه طب که در سال ۱۲۹۷ از دارالفنون جدا شد. هسته ی اولیه تعلیمات عالیه نوین در ایران با ایجاد مدرسه دارالفنون شکل گرفت. در ابتدای این جلسه، سیدابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران به دفاع از کابینه پیشنهادی پرداخت و بعد از آن، موافقان و مخالفان کلیات کابینه به بیان دیدگاههای خود پرداختند و سپس، بررسی صلاحیت گزینههای هر وزارتخانه آغاز شد. به صورت کلی، مبلغ مورد نیاز روزانه برای اقامت فرد در سوئد ۴۵۰ کرون سوئد تخمین زده شده است.اندازه مبلغ مورد نیاز می تواند کمتر باشد اگر متقاضی از قبل هزینههای اقامت خود را پرداخت کرده باشد یا در مدت سفر در منزل بستگان یا دوستان اقامت داشته باشد.

از سوی دیگر، نه تنها غرورم اجازه نمیداد، بلکه خود را بیش از آن مدیون رئیس نازنینم میدانستم که شانه از زیر بار خالی کنم یا درخواست کنم مرا به اداره دیگری بفرستند. شادروان دکتر قرائی معاون اداره بود. پس از دو سال، در مهر ۱۳۵۰ به وزارت امور خارجه بازگشتم و یک سر به اداره کارگزینی رفتم. به یاد دارم که شمار شرکتکنندگان در آزمون سال ۱۳۴۶ ششصد نفر بود و از آن میان تنها هشت نفر بخت راه یافتن به رشته سیاسی در وزارت امور خارجه را پیدا کردند.

ایشان در کنار شادروانان سید ولیالله خاتمی، ناصر مهریزی و فخرالدینی از پایهگذاران نظام جدید آموزش و پرورش در یزد به شمار میآیند. دوست گرانقدر و دانشمندم آقای ابراهیم مکلا را نخستین بار در آنجا دیدم. همزمان در آزمون وزارت امور خارجه برای استخدام کادر سیاسی که هر یکی دو سال یک بار برگزار میشد شرکت جستم و از پس مراحل گوناگون آزمون به خوبی برآمدم.