دولت الکترونیک و موانع آن در ایران

بنابراین میتوان گفت که به دلیل ظهور پویاییهای قدرت در سطح منطقهای که قطر را به عنوان بازیگر نوظهور به عرصه تحولات کشانده است، نقش میانجی گر دوحه همزمان مورد توجه ایران و آمریکا در شرایط مذاکرات غیرمستقیم بر سر برجام قرار دارد. قطبیشدن منطقهای اعضای دولتها، نهتنها فرصتهای تربیت نسلهای آتی مدیران مورد نیاز اداره نظام در سطوح مختلف را از کشور دریغ کرده و فرصتهای بزرگ فراگیری و رشد را از نسلهای جوانتر و بعدی گرفته است، بلکه منجر به فهم و درک ضعیف دولتها از شرایط مناطق محروم، مرزی و معمولا حساس کشور شده است. شهردار تهران در سال 1380 در مورد خاستگاه سیاسی روحانی تصریح کرد: آقای روحانی از همان اول اعلام کرده بود که اصلاحطلب نیست بلکه اعتدالگرا است، این بحث اعتدالگرایی هم خطکشی ایشان با جریان اصلاحطلب و اصولگرا است. در این راستا بایستی به سمت تمرکززدایی توسعهگرا حرکت کرد و از تمرکزگرایی افراطی در جریان تخصیص منابع و تصمیمگیریها که اجازه توسعه به مناطق محروم را نمیدهد، اجتناب کرد.

این موضوع ضمن اینکه نابرابریهای منطقهای را در کشور تشدید کرده و گروههای بزرگی از جمعیت کشور را به حاشیه رانده است، منجر به تضعیف رابطه بین مسئولان طراز اول کشور با گروههای محروم جامعه شده، بهطوریکه فرایندهای رسیدگی و پاسخگویی به نیازهای اساسی و تأمین حقوق بخش بزرگی از جمعیت را تضعیف کرده و از سوی دیگر نابرابریهای منطقهای را شدت بخشیده است. الیزابت آردن، شرکت عطر، لوازم آرایشی و مراقبت از پوست آمریکایی است که در سال 1910 توسط کارآفرینی کانادایی به نام فلورنس نایتنگل گراهام آغاز به کار کرد. وی افزود: فراهم کردن زیرساخت ارتباطی در جایجای کشور عزیز ایران اسلامی، یکی از اهداف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت سیزدهم است؛ اقدامی که البته از دولت گذشته آغاز شده است و در این دولت با سرعت ادامه پیدا خواهد کرد. در آخرین اقدام نیز سه کشور اروپایی-انگلیس، فرانسه و آلمان- همراستا با آمریکا، آزمایش موشک ماهوارهبر سیمرغ توسط ایران را محکوم کردند. کاربران دیگر نوشته اند: «بهتر است احمدینژاد پیشانی سیاست را ببوسد و به روزمره نویسی بپردازد»، «به کجا چنین شتابان آقای احمدینژاد؟

محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان امروز جمعه پس از پایان سفر دو روزه به باکو و قزاقستان برای شرکت در دو نشست چهارجانبه و سهجانبه در جمع خبرنگاران، با اشاره به این سفرها خاطرنشان کرد: در این سفرها حرکتهای منطقهای جمهوری اسلامی را پیگیری کردیم. وی خاطرنشان کرد: کاری که ناجا، وزارت اطلاعات و سپاه باید انجام دهند، باید کاری مناسب این باشد. ایشان در یمن بیماری کرونا میگیرد و متاسفانه به دلیل کم کاری عربستان و عوارض شیمیایی جنگ، این عزیز ما به لقاء الله میپیوندد. از سوي ديگر، راستگرايان سنتي ايران به نظر ميرسيد بهترين گزينه ممکن را ادامه کار اکبر هاشمي رفسنجاني ميدانستند ولي براي حمايت خود شرط و شروط داشتند که مهمترين آن مربوط به چينش کابينه بود. از سوي ديگر، حضور نيروهاي راستگراي سنتي در کابينه وي نيز کم نبود و از اين حيث، هاشمي سعي کرده بود دولت سازندگي را از نظر سياسي به شکل متعادل چينش کند. دکتر روحانی اظهار داشت: هدف آمریکا این بود زمانی که از برجام خارج میشود ایران هم بلافاصله از برجام خارج شود تا بتواند پرونده را به شورای امنیت ببرد؛ ما در برجام یک دستاوردی داریم و آن قطعنامه 2231 است که این قطعنامه اولاً تحریمهای قبلی را ملغی میکند، ثانیاً همه کشورها را دعوت میکند که از برجام پشتیبانی بکنند و آنچه در برجام توافق شده است در شورای امنیت سازمان ملل، به عنوان یک سند و پیمان بینالمللی مستحکم شده است.

در اواخر دوره صفویه با وارد شدن ایران به نظام جهانی تحولی در اقتصاد و جامعه ایرانی به وجود آمد و این امر در یک فرآیند تاریخی زمینه شکلگیری دولت مطلقه مدرن را فراهم کرد. نکته درخورتوجه کاهش سهم استان تهران در دوره اول و سپس افزایش آن در دوره دوم دو رئیسجمهور دوره ١٣٦٨-١٣٨٤ است. سهم استان تهران که مرکزیت سیاسی، جمعیتی و اقتصادی را دارد، در دولتها کموبیش رو به تنزل بوده است. به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاعرسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، عیسی زارعپور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در آیین رونمایی از اتصال ۱۰۰۰ روستا به شبکه ارتباطات پایدار و پرسرعت، ضمن تبریک سالروز ولادت حضرت زهرا (س) و تجلیل از مقام شامخ زن و مادر گفت: همانطور که همه میدانیم زندگی بشر با ارتباطات و فناوری اطلاعات گره خورده است و امروز میتوان گفت که تصور زندگی بدون ارتباطات و فناوری اطلاعات غیرقابلباور است. اما همانطور که پیشتر بیان شد دولتهای مدرن در ابتدای شکلگیری عموما با شکل مطلقه بروز میکنند اما دولت مشروطه که فاقد توان نظامی و اداری-اجرایی لازم بود نتوانست این اقدام را به سرانجام برساند. انقلاب مشروطه را میتوان سرآغازی برای شکلگیری دولت مدرن دانست. ناتوانی قاجاریان در پیشبرد این مهم، به انقلاب مشروطه منتج شد.