جدیدترین خبرهای «نظامیان رژیم اسرائیل

ازآنجا که دولتها همواره منافع ملی را بر منافع مشترک ترجیح میدهند، تحقق امنیت دستهجمعی بسیار دشوار میگردد، همچنین این بحث نیز وجود دارد که منطق جنگافزارهای فوق پیشرفته و هستهای فرضهای امنیت دستهجمعی مانند توزیع قدرت را منسوخ میسازد (سنجابی، 1379)؛ لذا دولتهای ملیگرا که بر منافع و حاکمیت ملی بیش از دیگر جریانها ﺗﺄکید دارند میتوانند بهعنوان مخالفین جدی اصول امنیت دستهجمعی محسوب شوند.

یکی دیگر از بارزترین عناصر دکترین ترامپ این است که آمریکا بهعنوان قدرتمندترین دولت در میان دیگر بازیگران دولتی، با هیچیک از آنها منافع مشترکی ندارد، بلکه در روابط یکجانبه معاملات با آنها دخیل است.

وی معتقد است که باید نسبت به چین و ژاپن در حوزه تجارت، رویکرد سختگیرانهتری در پیش داشت و مکزیک را در این حوزه شکست داد. حزب جمهوریخواه در حوزه سیاست خارجی به سه جریان اصلی تقسیم میشود.

در غیبت یک قدرت جهانی (آمریکا) عدم قاطعیتی که حاصل میشود امکان دارد تنش بین رقبا (قدرتهای بزرگ) را ازدیاد بخشد و رفتار خودخواهانه دولتها را تشویق نماید. زیرا این منطقه امکان ترکیب قدرت بری و بحری را بهتر فراهم ساخته است. الان جمهوریخواهان و حتی بخشی از دموکراتها بر این باورند که آمریکا در دورهی اوباما بسیار ضعیف شد و در واقع هم در حوزهی داخلی و هم در حوزهی بینالمللی نقش هژمونیک آمریکا تضعیف شد و ترامپ تلاش میکند آن ضعف راهبردی که دولت اوباما برای آمریکا ایجاد کرد را رفع و قدرت آمریکا را تجدید کند.

از بعد امنیت داخلی ایالاتمتحده، دکترین ترامپ را میتوان در بالاترین سطح امنیت داخلی تصور کرد. عدم موفقیت مکانیزم امنیت دستهجمعی در نظام آنارشیک حاصل عملکرد دولتها با ارزشها و منافع متعارض بهعنوان بازیگران اصلی نظام بینالملل است. درعینحال برخی از اعضای کابینه وی، روسیه را بزرگترین تهدید برای آمریکا معرفی میکنند و حتی کنگره علیه روسیه تحریمهای تازهای وضع میکند، خود ترامپ نیز از عملکرد روسیه در خصوص اوکراین و الحاق کریمه به فدراسیون روسیه ابراز نگرانی مینماید، اگرچه بخشی از رویکرد فعلی سیاست خارجی آمریکا در دوران ترامپ حاصل اختلافنظرهای جدی او و کنگره است و همچنین نشاندهنده دیدگاههای متفاوت در درون کابینه وی، اما دیدگاههای متضاد وی نیز به این شرایط دامن میزند.

اگر قرار باشد اول شهریور را مبنای عملی عملکرد دولت رئیسی قرار داد تصویر شاخص های کلان اقتصادی چه تغییری داشته اند و این عملکرد در مقایسه با مدت زمان مشابه پایان دولت روحانی از چه وضعیتی برخوردار بوده است.

او همواره این سؤال را مطرح میکند که آمریکا با میلیاردها هزینه در عراق چه منفعتی بدست آورده؟ با بررسی دیدگاهها و رفتارهای ترامپ میتوان به این نتیجه رسید که منافع محوری و رویکرد رئالیستی دکترین امنیت ملی او ابعاد برجستهتری نسبت به دکترین دیگر رؤسای جمهور ایالاتمتحده دارا است. است، این طیف معتقد است که ایالاتمتحده باید در خارج از کشور در زمینه نظامی، اقتصادی و دیپلماتیک بسیار فعالیت کند.

اگرچه این دیدگاه نیز خارج از مکاتب شاخص سیاست خارجی ایالاتمتحده نیست. از سوی دیگر و درحالیکه رسانههای رسمی ارتش اسرائیل اصرار دارند شرایط نیروهای نظامی این رژیم را طبیعی جلوه دهند، گزارش هاآرتص نشان میدهد که تنها در سال ۲۰۲۰، بیش از ۲ هزار نیروی نظامی در پایگاههای ارتش درخواست مشاوره فوری روانی داشتهاند. دولت بایدن از این پیمان استقبال میکند و درصدد است کشورهای بیشتری در منطقه آشکارسازی روابط دیپلماتیک، اقتصادی، سیاسی، امنیتی و نظامی با اسرائیل داشته باشند.

هر یک از تصمیمگیران و مقامات سیاسی، منافع ملی را براساس تفسیر سیاسی و ایدئولوژیک خاصی ارائه میدهند. در این بین مقامات دولت اوباما در پنتاگون، سیا و ارتش آمریکا بیش از دیگران سیاست جرج بوش در پذیرش خروج از عراق را زیر سؤالات شدید قرار دادهاند؛ کما اینکه آن دسته از مقامات نظامی و امنیتی دورهی اول بوش که نقش کلیدی در اعزام ۳۰۰ هزار نیروی نظامی و اطلاعاتی -دولتی و خصوصی- به عراق داشتند، خروج از عراق را اشتباه محض بوش لقب داده و وی را به این دلیل سرزنش کردهاند.

منابع رسانه ای صهیونیستی فاش کردند که نیروهای نظامی رژیم صهیونیستی در جنگ اخیر غزه ، مرتکب جنایت های جنگی زیادی شدند . وی از طرفی بر این باور است که نتایج مداخله آمریکا در خاورمیانه در سالهای اخیر مناسب نبوده است و پیشنهاد میکند که اگر ولادیمیر پوتین قصد دارد در سوریه عمیقتر درگیر شود، او از این مسئله استقبال میکند و با روسیه همکاری مینماید.

ازآنجاییکه ترامپ ترکیبی از دیدگاههای متعارض است و هیچ منبع سیاسی ثابت و مشخصی برای تعیین خط مشی او وجود ندارد لذا بارزترین عنصر دکترین ترامپ ابهام استراتژیک است. اما در کل، امنیت دستهجمعی با الزاماتی که نیازمند آن است و خصوصیاتی که همراه دارد الگوی خاصی برای ایجاد و حفظ صلح ارائه مینماید که تحقق این دیدگاه را با توجه به واقعیتهای حاکم بر نظام بینالملل و ویژگیهای ذاتی امنیت دشوار میسازد.

نمونه دیگر تعامل مجلس با دولت مربوط به زمان معرفی کابینه از سوی آقای رئیس جمهور است چون بیشترین رای به کابینه دولت را این مجلس به دولت یازدهم داده است. سوال: یعنی فکر میکنید آقای احمدینژاد و حامیانش در انتخابات مجلس حضور پیدا نمیکنند؟ شما افراد صاحب علمی هستید، صاحب تجربه هستید، دستتان در کار است؛ برای اینها راه پیدا کنید.

محسن پیرهادی نماینده مجلس:دیگر کاندیداها اجازه شکاف در جریان انقلاب را ندهند و در حمایت از آقای رئیسی ثبت نام نکنند یا بصورت رسمی برای کمک به ایشان در مناظره وارد صحنه انتخابات شوند. اگرچه تا به امروز نیز این مفهوم در معرض آسیبهای فراوانی خصوصاً از طرف قدرتهای بزرگ بوده است، اما به شکل ناقص و کمرنگ و یا بهتر بتوان گفت در قالب شعارهای آرمانگرایانه و نمادین در جریان است.

در دوره رؤسای جمهور مختلف آمریکا، منفعت محوری در حوزه سیاست خارجی همواره مطرح بوده است، اما چون آنان رویکرد متفاوتی برای حفظ و گسترش منافع ایالاتمتحده در پی داشتند و همچنین به شکل هنرمندانهای خصوصاً در سطح جهانی خود را ارزشمدار توصیف مینمودند و صراحت لهجه ترامپ را نیز بهکار نمیبرند، حال رویکرد ترامپ در حوزه سیاست خارجی، کام جامعه جهانی و خصوصاً متحدان این کشور را تلختر میکند.

بر اساس دیدگاه بینالملل گرایی شکل گرفت. جهانشمول بود میتوان گفت احتمالاً دکترین امنیت ملی ترامپ انزواطلب است، اما نه بهاندازه انزواگرایی مونروئه، زیرا امروز ایالاتمتحده بهعنوان بازیگری مهم در نظام بینالملل مطرح است که نمیتواند نقشی که بعد از سال 1945 در جهان بازی کرده را بهیکباره نادیده بگیرد.از طرفی ملیگرایی محافظهکارانه ترامپ همواره بر حفظ و گسترش بیشازپیش منافع ملی ایالاتمتحده ﺗﺄکید دارد، میتوان گفت انزواگرایی ترامپ از نوع برتریطلب است.

زیرا در منشور سازمان ملل متحد دفاع جمعی بهعنوان مکمل امنیت دستهجمعی بهعنوان یک استثنا مجاز شمردهشده است. دونالد ترامپ نیز بهعنوان یک ملیگرا از قاعده فوق مستثنا نیست. البته مشکلاتی به وجود میآورند، بعضی از بی تدبیریها هم این مشکلات را افزایش میدهد – اینها هست – ولی اینها چیزی نیست که جمهوری اسلامی نتواند اینها را حل کند.

بنابراین عجیب نیست که این تماس تلفنی در ابتدای راه دولت روحانی، خودش و تیمش را شاد کرده باشد. یک روزنامه اسرائیلی از حمله هکری گسترده به این رژیم و افشای فایلهایی خبر داد که شامل مشخصات صدها نظامی این ارتش از جمله نام، ایمیل، آدرس منزل و شماره تلفن است.

به هر حال تصمیم به خروج کامل نیروهای نظامی آمریکا توسط دولت بایدن با علم به اینکه ارتش افغانستان نمی تواند در برابر پیشروی های طالبان مقاومت کند، نشان می دهد کاخ سفید از اساس به دنبال احیای حکومت طالبانی و گسترش ناامنی در آسیای میانه بوده است. در دهه نود میلادی چهار عملیات نظامی بشردوستانه در سومالی، هائیتی، بوسنی و کوزوو انجام شد که رهبری دو عملیات را دو کشور عضو ناتو بر عهده داشتند، استرالیا، رهبری عملیات در تیمور شرقی و بریتانیا رهبر عملیات در سیرالئون بودند که بهغیر از مورد کوزوو تمامی عملیاتها با مجوز سازمان ملل انجام شدند، همچنین در این میان میتوان به حضور برخی کشورهای عضو ناتو به رهبری ایالاتمتحده آمریکا در جنگ اول خلیجفارس در سال 1991 اشاره کرد.

اشغال عراق و جنگ گسترده با تروریسم، ایالات ­متحده را به­خصوص در زمان بحران اقتصادی دچار مشکل کرد. مقامات تهران تنها و تنها باید ذیل موضوع هسته ای و برجام با طرف غربی مذاکره کنند و الحاق سایر موضوعات به مذاکرات به معنای باز کردن پنجره جدید برای اعمال فشار احتمالی آینده طرف های غربی خواهد بود.