ایران – ویکیپدیا، دانشنامهٔ آزاد

معاون درمان وزارت بهداشت اضافه کرد: دانشگاههای علوم پزشکی باید ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻧﯿﺎﺯ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺑﺨﺶ، ﺭﺍﻩ ﺍﻧﺪﺍﺯﯼ ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﻫﺎﯼ ﺗﻨﻔﺴﯽ ﯾﺎ ﺗﺠﻤﯿﻊ ﺑﺨﺶ ﻫﺎﯼ ﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻭ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﯿﻤﺎﺭ، ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺩﺭﻣﺎﻧﯽ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮﯾﻦ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﻤﮑﻦ ﻓﺮﺍﻫﻢ کنند. وی ادامه داد: مستندات کاغذی و یا الکترونیک فرآیند تریاژ مجدد در فضاهای انتظار و درمان بیماران اورژانس و کلینیکهای غیر عفونی جهت تمامی پرسنل درمانی وجود داشته باشد.

وی اضافه کرد: کلینیکهای تنفسی و واحدهای بستری اولیه وابسته به بیمارستان میبایست سازماندهی شوند. دکتر کریمی بیان کرد: ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻧﯿﺎﺯ ﺑﻪ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺳﺮﭘﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻭ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﻫﺎﯼ ﺗﻨﻔﺴﯽ، ﺍﺯ ﻓﻀﺎﻫﺎﯼ ﻣﺮﺍﮐﺰ ﺟﺎﻣﻊ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺭﻭﺯﯼ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﻮﺩ. وی اظهار داشت: دﺭ ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮﺩ ﯾﺎ ﺍﻓﺮﺍﺩﯼ ﻣﺴﻠﻂ ﺑﻪ ﺍﻣﻮﺭ ﺁﻣﺎﺭ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺍﯾﺎﻡ ﻫﻔﺘﻪ (ﺷﺎﻣﻞ ﺭﻭﺯﻫﺎﯼ ﺗﻌﻄﯿﻞ) ﺑﺮﺍﯼ ﻭﺭﻭﺩ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻭ ﺁﻣﺎﺭﻫﺎﯼ ﻣﻮﺭﺩﻧﯿﺎﺯ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻭ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ﺁﻣﺎﺭ ﻣﺮﺍﺟﻌﯿﻦ (ﺳﺮﭘﺎﯾﯽ ﻭ ﺑﺴﺘﺮﯼ ﻭ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺳﻨﯽ) ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺪﺕ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﻗﺎﻣﺖ ﺑﯿﻤﺎﺭﺍﻥ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﻫﺎﯼ ﻋﺎﺩﯼ و ﻭﯾﮋﻩ، ﺑﯿﻤﺎﺭﺍﻥ ﺗﺮﺧﯿﺼﯽ، ﭘﯿﮕﯿﺮﯼ ﺑﯿﻤﺎﺭﺍﻥ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺮﺧﯿﺺ، ﺁﻣﺎﺭ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﻣﺒﺘﻼ (ﺷﺎﺧﺺ ﺍﺑﺘﻼﯼ ﭘﺮﺳﻨﻞ)، ﺁﻣﺎﺭ ﻓﻮﺕ، ﻣﯿﺰﺍﻥ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎ، ﻧﯿﺎﺯﻫﺎﯼ ﺩﺍﺭﻭﯾﯽ، ﺗﺎﺳﯿﺴﺎﺗﯽ، ﺍﮐﺴﯿﮋﻥ ﻭ ﺳﺎﯾﺮ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﻮﺭﺩﻧﯿﺎﺯ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺳﺘﺎﺩ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩها ﺩﺭ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ با مسئولیت، ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻭ ﺗﺎﯾﯿﺪ رییس بیمارستان انجام دهند.

معاون درمان تصریح کرد: ﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥها ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺛﺒﺖ ﺷﺪﻩ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺁﻭﺍﺏ (ﺁﻣﺎﺭ ﻭ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻧﯽ) ﺩﺭ ﺑﺎﺯﻩ ﻫﺎﯼ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﻣﺸﺨﺺ، ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﯿﻤﺎﺭﭘﺬﯾﺮﯼ ﻭ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺍﭘﯿﺪﻣﯿﻮﻟﻮﮊﯼ ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ ﻭ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﭘﺬﯾﺮﺵ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﻩ ﻫﺎﯼ ﺑﺮﻭﺯ ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ، ﻓﻀﺎ، ﺗﺠﻬﯿﺰﺍﺕ ﻭ ﻧﯿﺮﻭﯼ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﻮﺭﺩﻧﯿﺎﺯ ﺭﺍ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ ﻭ ﺩﺭ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﻣﻄﺮﺡ ﻭ ﺛﺒﺖ کرده ﻭ ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩها ﺍﺭﺳﺎﻝ کنند. معاون درمان وزارت بهداشت افزود: همچنین باید ﺍﺯ ﻭﺍﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮﻥ همه کارکنان ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺍﺑﻼﻏﯽ ﺍﻃﻤﯿﻨﺎﻥ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮﺩ؛ ﻭﺳﺎیل ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﺮﺩی ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﺭﯾﺴﮏ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺑﯿﻤﺎﺭی ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻭﻇﺎﯾﻒ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻉ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻭ ﻏﯿ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻭ ﺷﺪﺕ ﻭ ﻣﺪﺕ ﺗﻤﺎﺱ، ﺗﻮﺯﯾﻊ ﻭ ﻧﺤﻮﻩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻭﺍﺣﺪ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻫﻤﯿﺖ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﺎﺳﮏ ﺩﺭ ﮐﺎﻫﺶ ﺍﺑﺘﻼﺀ ﺑﻪ همهی ﺳﻮﯾﻪ ﻫﺎی ﮐﻮﻭﯾﺪ۱۹ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﺎﺳﮏ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ.

ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﺮﺩﯼ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﺭﯾﺴﮏ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻭﻇﺎﯾﻒ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻉ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻭ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻭ ﺷﺪﺕ ﻭ ﻣﺪﺕ ﺗﻤﺎﺱ، ﺗﻮﺯﯾﻊ ﻭ ﻧﺤﻮﻩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻭﺍﺣﺪ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻫﻤﯿﺖ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﺎﺳﮏ ﺩﺭ ﮐﺎﻫﺶ ﺍﺑﺘﻼﺀ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﻮﯾﻪ ﻫﺎﯼ ﮐﻮﻭﯾﺪ۱۹ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﺎﺳﮏ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ. وی ادامه داد: ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻥ ﻫﺎﯼ معین (ریفرال) ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺍﯼ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻭ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه و ﻣﺴﯿﺮ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺑﯿﻤﺎﺭﺍﻥ ﺳﺮﭘﺎﯾﯽ ﻭ ﺑﺴﺘﺮﯼ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮﺩ. ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎﺕ ﻣﻮﺝ ﻫﺎﯼ ﻗﺒﻠﯽ ﻭ ﺑﺎﺭ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﻮﺭﺩﻧﯿﺎﺯ، ﺗﻮﺍﻟﯽ ﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﻫﺎﯼ معین ﺑﺮﺍﯼ ﭘﺬﯾﺮﺵ ﺑﯿﻤﺎﺭﺍﻥ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﮔﺮﻭﻩ ﻫﺎﯼ ﺳﻨﯽ ﺯﯾﺮ ۱۴ ﺳﺎﻝ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﻮﺩ.

ﺷﻮﺩ، گفت: ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺪﻭﺩﯾﺖ ﻫﺎﯼ ﺍﺭﺍﯾﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺩﺭ ﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﺳﯿﺎﺭ ﻭ ﺻﺤﺮﺍﯾﯽ، ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮﯼ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺧﺼﻮﺹ، ﺑﺎﯾﺪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎﯼ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻣﺤﻠﯽ ﻭ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺍﻋﺰﺍﻡ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺑﯿﻤﺎﺭ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﻫﻤﺠﻮﺍﺭ ﻭ ﻣﻌﯿﻦ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺷﻮﺩ. وی با تاکید بر این که ﺩﺭﺻﻮﺭﺕ ﻧﯿﺎﺯ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺳﯿﺎﺭ ﻭ ﺻﺤﺮﺍﯾﯽ، ﻣﻮﺿﻮﻉ باید ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺁﻧﯽ ﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﻓﻮﺕ ﻭﻗﺖ ﺩﺭ ﻫﯿﺄﺕ ﺭﺋﯿﺴﻪ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻭ ﺳﺘﺎﺩ ﮐﺮﻭﻧﺎی ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻣﻄﺮﺡ ﻭ ﺩﺭﺻﻮﺭﺕ ﺗﺼﻮﯾﺐ، ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺑﺎ ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺳﺘﺎﺩ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻣﮑﺎﺗﺒﻪ ﺷﻮﺩ، گفت: ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺪﻭﺩﯾﺖ ﻫﺎﯼ ﺍﺭﺍﯾﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺩﺭ ﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﺳﯿﺎﺭ ﻭ ﺻﺤﺮﺍﯾﯽ، ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮﯼ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺧﺼﻮﺹ، ﺑﺎﯾﺪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎﯼ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻣﺤﻠﯽ ﻭ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺍﻋﺰﺍﻡ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺑﯿﻤﺎﺭ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﻫﻤﺠﻮﺍﺭ ﻭ ﻣﻌﯿﻦ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺷﻮﺩ.

معاون درمان گفت: دانشگاههای علوم پزشکی باید ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻧﯿﺎﺯ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺑﺨﺶ، ﺭﺍﻩ ﺍﻧﺪﺍﺯﯼ ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﻫﺎﯼ ﺗﻨﻔﺴﯽ ﯾﺎ ﺗﺠﻤﯿﻊ ﺑﺨﺶ ﻫﺎﯼ ﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻭ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﯿﻤﺎﺭ، ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺩﺭﻣﺎﻧﯽ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮﯾﻦ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﻤﮑﻦ ﻓﺮﺍﻫﻢ کنند. دکتر سعیدرضا عاملی، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی پس از این جلسه در جمع خبرنگاران حاضر شد و در سخنانی ضمن پاسداشت حماسه نهم دی ماه بعنوان نماد تجدید عهد مردم با رهبری معظم و نظام اسلامی، به موضوع افزایش ظرفیت دانشجوی پزشکی اشاره و اظهار کرد: جلساتی پیش از این در ستاد نقشه جامع علمی کشور برای بررسی این موضوع و با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، رئیس فرهنگستان علوم پزشکی و تعدادی از پزشکان کشور برگزار و تایید شد که نسبت پزشک به ۱۰ هزار نفر جمعیت در سال مبدا که سال جاری است، عدد ۱۳ است و در سال ۱۴۱۰ به عنوان سال رشد، این نسبت باید به عدد ۲۰ برسد.

  • یک لیوان سرکه ی طبیعی (خانگی)
  • صفحه اصلی وبدا
  • هل یک قاشق چایخوری
  • سیگار می کشید
  • برنج نیم دانه نصف پیمانه
  • استفاده از کاندوم

مردم ایران نیز مستقیماً در انتخاب رهبر کشور دخالت ندارند و مجلس خبرگان، به نمایندگی از آنان، رهبر را انتخاب میکند و این گزینش، بر پایهٔ معیارهای شرعی و اسلامی است. وزیر بهداشت تصریح کرد: تا به امروز ۱۵۰ میلیون دز واکسن وارد کشور شده که حرکت بزرگی است که با بیخوابی و تلاش شبانه روزی همه افراد در تمام نهادها برای نجات جان مردم اتفاق افتاد. بر اساس اعلام مؤسسه بینالمللی مطالعات استراتژیک، ایران حدود ۵۲۳ هزار نیروی نظامی فعال دارد که ۳۵۰ هزار نفر آن در ارتش معمول کشور و دست کم ۱۵۰ هزار نفر آن در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خدمت میکنند. امروز دیگر نیازی به تست پی سی آر نیست و اگر شخصی دچار سرماخوردگی می شود احتمال ابتلا به امیکرون وجود دارد.

در گذشته در ذهن مردم اینگونه نقش بسته بود که کودکان مبتلا نمی شوند اما اکنون اینگونه نیست و باید بسیار مراقب بود به خصوص کودکان زیر 2 سال. محمد هاشمی، سرپرست مرکز اطلاعرسانی و روابط عمومی وزارت بهداشت ایران، درباره روند واکسیناسیون علیه کرونا گفت: والدین می توانند از امروز جهت واکسیناسیون کودکان 5 تا 12 سال به مراکز واکسیناسیون در سراسر کشور مراجعه کنند. ۳۲- خوابیدن طولانی و بلافاصله پس از غذا مضر است. ۲۹- خوردن ماست با غذای گوشتی مضر و مولد خون فاسد است.