انواع وام فوری با سند ملکی در سال ۱۴۰۰ – بلاگ دیوار

برای نمونه در حوزه خدمات اعتباری، ظهور بازیگران جدید، تنوع ارائه تسهیلات توسط سایر بازیگران یا خود مشتری (P2P Lending)، شیوههای نوین احراز هویت (Self-Sovereign) و بهرهگیری از روشهای دقیق اعتبارسنجی موجب ایجاد اکوسیستمی جدید حول این خدمت شده و بانکها عمدتاً جایگاه عملیاتی خود در ارائه خدمت را واگذار کرده و در جایگاه مدیریت بازیگران اکوسیستم قرار میگیرند. رمز موفقیت آینده بانکها، ساخت اکوسیستم بهتر است، نه یک بانک بزرگتر. طبق گزارش مؤسسه تحقیقاتی A.T.Kearney، عوامل متعددی در موفقیت تحول دیجیتال عنوان شدهاند که فرهنگ دیجیتالی فراگیر بهعنوان عامل کانونی بوده و بانکها باید نسبت به استقرار آن اقدامات لازم را اتخاذ کنند. در آن زمان تعداد زیادی از تحلیلگران بازار سرمایه بر این باور بودند که با توجه به اعداد و ارقامی که در بودجه این سال آمده است احتمال رکودیماندن بورس امری نامحتمل است و امکان ندارد که در مواجه با کسریبودجه ۳۰۰ تا ۴۰۰هزار میلیارد تومانی دولت، نرخ دلار در محدود ۲۵ هزار تومان باقی بماند. در واقع نارساییهای بازارهای سنتی در شکل نوسانات کاذب و عدم شفافیت در کشف قیمت و فقدان تضمینهای لازم برای معاملهگران از مهمترین دلایل راهاندازی بورسهای کالایی در کشورهای جهان بوده است.

البته واقعیت این است که در حال حاضر در بازار مسکن تهران، خانه هایی وجود دارد که زیر نیم میلیارد تومان قیمت دارند اما این گزینهها بسیار محدود هستند. اکنون فرض کنید قیمت تسه پس از خرید ما به ۷۱ هزار تومان رسیده و اکنون تصمیم به فروش این اوراق گرفتهایم. مشاهدات او در باب مالیه غالبا از سوی مسوولان بانکهای مرکزی کشورها نقل قول شده است که از آن میان باید به بحران مالی جهانی در سال۲۰۰۷ اشاره کرد. چرا که اگر فردی شرایط لازم برای ثبت نام وام خودمالکی را نداشته باشد، حتی با وجود ثبت نام در سامانه طرح های حمایتی مسکن هم وام به او تعلق نمی گیرد. عرضه محصولات و خدمات درآمدزای جدید، ورود به بازارهای جدید و عرصههای درآمدی نوین و توسعه سهم از بازارها با به رسمیت شناختن بازیگران جدید، مواردی هستند که به بانکهای ایرانی امکان افزایش درآمدهای غیرمشاع را میدهد. اکوسیستمهای آینده بانکها در دو بُعد فنی و غیرفنی توسعه مییابند. مضاف بر این، مشتریان امروزی انتظار دارند که خارج از چارچوب سنتی تعامل با بانکها، پیشنهادهایی از بانکها دریافت کنند که بهطور مستقیم، کسبوکار و زندگی روزمره آنها را تحت تأثیر مثبت قرار دهد. سناریوهای بسیاری وجود دارد که بر اساس آنها میتوان ماهیت، دامنه و رویکرد سفر خود را ساختارمند ساخت.

عدم ریسکپذیری، وجود تفکر سیلویی، عدم بهاشتراکگذاری دانش و برآوردن خلاقانه نیازهای مشتریان، از جمله مصادیق مشکلات فرهنگی است که تحول دیجیتال بانکها را با دشواری مواجه میکند. البته دریافت این نوع وام کار دشواری نیست. رهبران تحول دیجیتال، نقشی کلیدی در هموار کردن مسیر تحول بر عهده دارند و علاوه بر آن، در تصمیمگیری، طراحی و ایجاد سازمان دیجیتال، با ذینفعان کلیدی (درونی و بیرونی) ارتباط مؤثر برقرار کرده و تصویر روشنی از هزینهها، ریسکها و منافع تحول در اختیار داشته و با دیدگاهی جامع و سیستماتیک، نوع و سطح تغییرات مورد نیاز را مشخص میکنند. در شرایطی که سازمانها به منابع بالقوه برای خلق ایده دسترسی دارند، این الگو برای برانگیختن منابع جهت ابراز ایده بسیار مناسب ارزیابی میشود؛ بدین ترتیب که سازمانها، فارغ از مرزهای سازمانی با طراحی سیستمهای انگیزشی برای کل ذینفعان به جذب ایدههای نو همت میگمارند. ساختارهای عمودی سنتی برای پیشبرد برنامههای بلندمدت سازمانها با تغییرات محیطی اندک طراحی شده و برای سالیان متمادی مورد استفاده قرار میگیرند، اما در فضای تحول دیجیتال، بهدلیل تغییرات مکرر کسبوکار و عدم قطعیتهای محیطی، به بازطراحی ساختارهای سنتی نیاز است تا همگام با تغییرات موجود، چابکی لازم برای ارائه راهحلهای خلاقانه و پوشش نیازمندیهای موجود را داشته باشند.

جریمه تأخیر، در ازای عدم نفع و ضرر وارد آمده به بانک است؛ بنابراین، جریمه تأخیر، ربا نیست؛ بلکه جبران خسارت است. مجتبی توانگر در گفت و گو با ایسنا درباره وام ازدواج و پرداخت وام قرضالحسنه فرزندآوری در بودجه ۱۴۰۱ اظهار کرد: مجلس شورای اسلامی طی سال های اخیر، در اقدامی شایسته تقدیر، مبلغ وام قرضالحسنه ازدواج جوانان را متناسب با هزینههای این سنت پسندیده، در قانون بودجه بهبود داده که نتیجه این اقدام، تسهیل شرایط ازدواج برای جوانان بوده است. وی در پایان تاکید کرد: هرچه سریع تر باید برای کسب ثروت و درآمد اقتصادی برنامه داشته باشیم. رئیس دفتر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی نیز در این خصوص بیان کرد: نخستین قرارداد بلندمدت فروش محصولات پتروشیمی در بورس کالا در قالب کشف پریمیوم و اعتباری محصول پی وی سی (PVC) آغازگر فصل جدیدی از معامله ها در بورس کالا است. صالحآبادی در ادامه با بیان اینکه بانکها حتما باید اصلاح شوند و باید در خدمت بخش واقعی اقتصاد قرار گیرند و به رشد و رونق بخشهای اقتصادی کمک کنند، تصریح کرد: تمام این موارد و موارد متعدد دیگری هم که وجود دارد انشاالله در طول دولت سیزدهم دنبال خواهد شد تا بتوانیم بانکهایی در تراز کشور و اقتصادمان داشته باشیم.