احمدی نژاد چگونه احمدی نژاد شد؟

واردات و صادرات، دو اهرم شناخته شده در جهان امروز هستند و هیچ كشوری خود ا بی نیاز از این دو اهرم نمی داند، اما برای ایرانی كه ادعای “درحال توسعه” بودن را دارد و از سویی ایدئولوزی آن بر تقابل با جهان مصرفی قرار گرفته است، زیاد مناسبت ندارد كه ان حجم واردات را داشته باشد، صادراتش به مواد خام و نفتی محدود شود و از سوی دیگر تولید آنچنانی نداشته باشد.

سومین برنامه توسعه کشور دوره پنج ساله ( 83- 1379) را در برگرفت و طبق گزارش های منتشر شده وزارت صنعت ،معدن و تجارت ظرفیت تولید سیمان در پایان این دوره و در ابتدای سال 1384 ( نخستین سال برنامه چهارم توسعه ) به رقم 34 میلیون تن رسید ، به عبارت دیگر ظرف مدت 27 سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی میزان ظرفیت این بخش 26 میلیون تن افزوده شد .

در این مقطع زمانی تنشهای بین المللی بین ایران و کشورهای دیگر کاهش پیدا کرد و پرونده هستهای پس از سالها به نتیجه رسید که موفقیت مهمیبرای کشور به شمار میرود. برخی از نظریه پردازان بر این باورند که با پدید آمدن جنگ افزارهای پیشرفته و از همه مهم ترین پیشرفتهای تکنولوژیک اهمیت جغرافیا از بین رفته است، اما واقعیت امر در آن است که به رغم کاهش اهمیت آن، جغرافیا کماکان ازعناصر تاثیرگذار پایدار در سیاست خارجی کشورها به شمار می رود.

همچنان اندیشه ها و ایده های سیاست مداران و احزاب نیز از عوامل ناپایدار در طرح و تدوین سیاست خارجی است. بنا بر گفته های فوق اکنون کشورها تمام توان خویش را برای طرح ایده های سیاسی و اهداف ملی از طریق سیاست خارجی به کار می برند.

جزیره ای که روزی، آرزوی ایرانیان برای سکونت بود اکنون با شیب تند مهاجرت معکوس مواجه شده و دیگر مزیتی برای سکونت یا سرمایه گذاری نیز ندارد. این منابع افزودند: اسرائیل بیم آن دارد که هدف قرار دادن امارات با موشکهای بالستیک و پهپادهای یمنی، تمرینی برای حمله به اسرائیل در آینده باشد.

این ارتباط به اندازه و میزانی در جهان کنونی اهمیت دارد که طرح ریزی و اجرای سیاست خارجی یکی از مهم ترین وظایف دولت ها به شمار می رود. تحلیل ریشه ای شکل گیری سیاست خارجی عربستان سعودی کمک مهمی به مطالعات منطقه ای خاور میانه و آسیای جنوب غربی ، و مطالعات سیاسی جهان اسلام می کند. اتحادیه اروپا، آمریکای لاتین، آسیای شرقی، آسیای میانه و قفقاز، آفریقا و نیز غرب آسیا از مناطقی هستند که هر یک سهمی در سیاست­گذاری خارجی و امنیتی کاخ سفید بر عهده دارند.

کرملین: اعزام آمریکاییها به اروپا، برای تنشزدایی نیست، بلکه باعث افزایش تنشها میشود. گفتوگوهای وین بر حسب ضرورت با ساختارهای متفاوت برگزار میشود. رئیس جمهور گفت: همچنین این روستا در بخش زراعی به آبخیزداری نیاز دارد و دولت تلاش میکند هرچه سریعتر این کار آغاز شود و در جلسه امروز هیئت دولت تصمیمات مقتضی در این مورد حتما اتخاذ میشود.

به گزارش برنا، به نقل از خبرگزاری سما، تأیید انتصاب نایدز برای این پست نیاز به تأیید سنای آمریکا دارد که دموکراتها بر آن سلطه دارند. امروز، مظهر سلطه جهانی آمریکاست که سعی دارد با ایجاد نظم نوین در جهان، ارزشهای لیبرال دموکراسی را به دنیا تحمیلکرده و در قالب یک قدرت برتر، با پایمالکردن حقوق کشورهای مستقل، منافع خود را تأمین نماید.

این تحلیلگر روابط بینالملل که سابقه ریاست پژوهشکده علوم اجتماعی و انقلاب سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی ایران را نیز دارد، در ادامه گفت: ”روی کار آمدن دولت رئیسی با توجه به سوابق شخصی و پروندههایی که در رابطه با حقوق بشر برای ایشان باز است، تا حد زیادی نگرانیها را افزایش میدهد.

سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر اساس نفی هر گونه سلطهجویی و سلطهپذیری، حفظ استقلال همهجانبه و تمامیت ارضی کشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرتهای سلطهگر و روابط صلحآمیز متقابل با دول غیر محارب استوار است. چون شعار اول آمریکا در دوره دونالد ترامپ سبب شده بود که این روابط به سستی و شکنندگی برسد.

به گزارش قدس آنلاین، رسانه های عربی رژیم اسرائیل جمعه شب فاش کردند که نظامیان ارتش این رژیم در یکی از پادگانها به جان هم افتاده و به شدت کتککاری کردهاند. این کتاب اخیر به بررسی یکی از آن عوامل دیگر میپردازد – برداشتهای نادرستی که بسیاری از سیاست گذاران با هموطنان آمریکایی خود به اشتراک میگذارند. از آنجا که نقطه توجه ما، بررسی عوامل داخلی است، الگوی جعبه تصمیم سازی محور نظری تحقیق قرار گرفته است.

مشکلات مذهبی نیز از جمله دیگر عواملی است که میتواند منجر به معافیت زنان از خدمت سربازی در ارتش رژیم صهیونیستی شود و آمار نشان میدهد که زنان سالانه تقریباً 20هزار درخواست به بهانههای مذهبی جهت فرار از خدمت ارائه میدهند. اگرچه در هشت سالی که زمام دولت در دست خاتمی بود، هیچ زنی به مقام وزارت نرسید اما ریاست یکی از مهم ترین سازمانهای دولت اصلاحات به یک زن سپرده شد.

یکی از مهم ترین و در عین حال سیستماتیک ترین ارتباط در عصر کنونی ارتباط کشورها در حوزه خارجی است. یکی از این عامل ها پیشرفت های تکنولوژیک است. یکی از ویژگی های ارتباطات اخیر سازمان یافتگی و سیستماتیک بودن آن است. از ارتباط فردی تا ارتباط جمعی؛ از ارتباطات مستقیم تا ار تباطات غیر مستقیم. بنا براین باید سیاست خارجی متضمن حفظ و تداوم خواست های ملی و عنعنات موجود در کشور باشد، تا این گونه از حمایت مردمی و نرم های پایدار داخلی برخوردار شود.

مطهرنیا در پایان گفتوگوی خود با آناتولی تصریح کرد: ”این نگرانیها تا حد زیادی منطبق با واقعیت است، اما تمام ماجرا نیست، چون یکدست شدن حاکمیت سیاسی در تهران، احتمال گذار از برخی محدودیتهای موجود را ممکن میکند. امروزه داشتن مرزهای آبی یک مزیت است، اما می توان با غلبه بر چالش های یک جغرافیای محاط به خشکه کارایی سیاست خارجی را به میزان زیادی افزایش داد.

سخن آخر این که، سیاست خارجی به دلیل اهمیت و خاستگاه آن درجهان کنونی از ویژگی ها و شاخص هایی برخوردار است که توجه بدان در میزان کارایی و تسهیل به اهداف و منافع ملی کشورها اهمیت شایانی دارد. موقعیت از این منظر حایز اهمیت است که برخی از کشورها به دلیل داشتن موقعیت جغرافیایی استراتژیک و یا داشتن موقعیت ژئوپلتیک، بیش از کشورهای که چنین موقعیت هایی را ندارند در معرص دیگرگونی و تمرکز کشورهای بیرونی و به ویژه کشورهای قدرتمند قرار دارد.

برعکس بهره برداری از موقعیت های غیرقایل انتظار، یا زود گذر و نیز تطبیق با اوضاع و احوال نا پایدار از ویژگی های سیاست خارجی است. بنابر این ملحوظ کشورها باید تلاش کنند، موقعیت جغرافیایی خود را در طرح ریزی سیاست خارجی از نظر دور ندارند و معطوف به آن به بازی بین اللمللی خود ادامه دهد.